تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

سميرم در پگاه تاريخ

   

   

   

    

  سميرم درنگاه تاريخ

  آورده اند كيخسرو سردار نامي وقهرمان پر آواز شاهنامه در شرا يط كولاك  و برف تصميم مي گيرد ازگردنه اي كه بعدها به نام گردنه بيژن شهرت پيدا كرد عبوركند لذا بلنداي گردنه را پشت  سرگذاشته وديگر هيچ اثري  از او يافته  نمي شود .در  اين هنگام بيژن يكي از قهرمانان سپاه كيخسرو به قصد يافتن وي سي نفر ا ز ياران سخت كوش سپا ه را بسيج نموده و راهي گردنه  محل عبور كيخسرو را در پيش مي گيرند . پس از طي مسافتي طوفان سختي درمي گيرد و شرايط به گونه اي تغيير مي يابد كه ياران  بيژن  يكي  پس از ديگري هلاك مي شوند و بنابر روايتي يكي از تيرهاي رها شده از كمان  بيژ ن اين قهرمان بزرگ  شاهنامه  بر سنگي  نشسته و اكنون نيز اثر آن برجاست  و در محدوده جغرافيائي كه شهرستان سميرم درآن واقع شده است ودركو هپا يه هاي  زاگرس، تاريخ افسانه اي  و اسطوره اي ايران با تاريخ مكتوب ومدون گره خورده و مرزهاي حوادث  در هم نورديده مي شوند . قدمت نقلها و ذكر حوادث اين خطه حكايت از پيشينه غني حيات آن دارد . شرايط آب وهوائي ، موقعيت مناسب امنيتي يعني حصارهاي سر به فلك كشيده زاگرس و وفور آب هاي فراوان همه شرايط را  براي اسكان گروه هاي مختلف جمعيتي فراهم مي كرد. سخن قاطع براساس تشبهات اسمي در خصوص  تاريخ  اَدوار  بسيار  پيشين  كاري  بس  مشكل  مي باشد  اما ملاحظه ويژگي هاي جغرافيائي شايد بتواند ما را به نتيجه اي نائل كرده اند. در تاريخ ماد” از سلاله سوم اور به لشكركشي هائي عليه اور بيلوم آربل كه اكنون اربيل ناميده مي شود و سيموروم از شهرهاي كوهپايه هاي دور دست زاگرس بوده سخن گفته شده است .”

  در ارتباط با واژه سيموروم  قرائني چند حكايت از تطبيق اين منطقه با شهرستان امروز ميكند . شايان توجه است كه پادشاهان سلسله سوم اور تلاش وافر جهت تسلط به نواحي غربي امروزي ايران داشته و چنان كه در كتاب جغرافياي تاريخي ايران  باستان آمده است .” گيميل سين از پادشاهان سلسله سوم اور (12 ق.م ) براي اين كه  بتواند نواحي كردستان را در اختيارداشته باشد (وردنر) را كه مردي توانا بود حكومت نواحي(گنهر) و (هما- زي) و (اردبيل) و (ايشار) و (سو بار تو) و (كرده) داد .”

  تسلط بر كردستا ن امروزي و اردبيل (كردستان وعراق) سبب ميگرديد كه لشكركشي به كوهپايه هاي شرق  زاگرس جزء مناطق دور دست قلمداد گردد  بر اساس ظواهر كلام  و استنادات تاريخي  و جغرافيايي با توجه به اينكه  جزء شهرستان سميرم در طول تاريخ درمنطقه مركزي ايران  و سلسله جبال زاگرس ناحيه اي به اين نام و نامهاي مشابه در هيچ متوني ذكر نگرديده است  به نظر مي رسد كه سيموروم همان سميرم امروزي است و در اين صورت قدمت منطقه شگفت ا نگيز مي نما يد.

  صرف نظرا زهجوم سلاله اور به سميرم دياكونف از لشكركشي ها ي نارام سوئنا نواده سارگون از سلاله اكد (قرن بيست وسوم قبل ا ز ميلاد) ياد ميكند و با توجه به كتيبه نارام سوئنا مي نويسد: ” در لوح مشهور پيروزي وي براي بار اول از لولو بيان ياد مي كند در نوشته اي كه نيم آن محو شده چنين منقول است : سيدور كه  كوهستانيان  لولوبوم را  گرد آورد (ا ين  نوشته محتملا” مربوط به تصوير دشمني است كه مغلوب نارام سوئن گشته است ) لشكر كشي عليه لولو بوم پايان منطقي يك سلسله عمليات جنگي بود كه آن پادشاه به كوهپايه هاي زاگرس عليه ناوار در دره رودياله و سيموروم بر رود زاب كوچك و مارخا شي در عيلام وغيره به عمل آورد .”

  قبا يل لولوبي ظاهرا” بخش  وسيعي از كوهها و كوهپايه را  از قسمت علياي دياله گرفته  تا  درياچه  اروميه  و حتي آن  سوتر به  طرف شمال غربي اشغال كرده بود ند . به ظن غالب لولوبيان با عيلاميان قرابت داشتند چنان كه ذكر شده با  توجه  به  عدم  دسترسي به منا بع متعدد اظهار نظر قطعي  پيرامون تطبيق نام سيموروم  با  سميرم كاري بس مشكل است ا ما قرائن تاريخي  و جغرافياي  تا حدودي سبب نزد يكي ا ين دو منطقه مي شود كه حكايت از تاريخ بسيار كهن و درخشان سميرم دارد .

  لسترنج مي نويسد  :”  مستوفي در طارم پايين قلعه مهم شميران را نام برده كه اكنون محل آن معلوم نيست و يا قوت كه خرابه ها ي آن را ديده آن  را سميران  ضبط كرده .”

  اما بدون شك اين سميران با سميرم ذكر شده دركتاب دياكونف منطبق نمي باشد زيرا طارم از ايالات جبال و در رشته كوه ها ي البرز واقع شده است ا ما اشاره  به اين نكته كه سميرم بر روي رود  زاب كو چك واقع  شده جاي تعمق  و بررسي  بيشتري دارد . بر اساس نظر لسترنج رود  زاب كوچك در قسمت شرقي دجله واقع است.  به نظر مي رسد نامي از منطقه سميرم در اين حدود  نَه دركتاب لسترنج و نَه در هيچ كتاب جغرافيا يي نيامده است و با توجه به اشاره دياكونف به سميرم دركوهپايه هاي زاگرس و همچنين  تأكيد لسترنج براينكه اسم نهرهاي (از اب بالا و پايين)در زمانهاي مختلف تغيير پيد ا نموده است به نظر مي رسد كه  سميرم كنوني  در استان فارس همان  سميرمي مي با شد كه سلاله اكد آنجا را تسخير نموده اند البته با توجه به دامنه فتوحات ا ين سلسله ها به ويژه اكديها كه از مناطق تحت تسلط عيلام تا اروميه را به تسخير آورده  بودند ، فتح سميرم چندان دور از ذهن به نظر نمي رسد. با آشكارتر شدن  زواياي پنهان تاريخ ايران و وجود آثار كتبي و باستان شناسي ،  بسياري از  ويژگي ها و وقايع  تاريخي ايران بازگو و به رشته تحرير در آمده و قد مت تاريخي  و آثار متعدد اجتماعي اين خطه نيز  بر همگان آشكار گرديده است . در سال 1341 هجري شمسي  پر فسورو اند نبرگ بلژ يكي براي ادامه بررسيهاي تاريخي و باستان  شناسي خود به ايران آمده و در نامه مورخ 2 ديما ه 1341 شمسي نتايج سفر خود را  به  رشته تحرير در آورده كه  قسمتي ا ز آن كه  مربوط  به آثار به جاما نده در شهرستان سميرم مي باشد به شرح ذيل است :

  1. اطلاع بر  وجود نيا يشگاه مهم  و معتبري از دوره ساسانيان  و نوشته پهلو ي در تنگ جلو شهرستان سمير م .

  2.پنج پايه جايگاه آتش در شهر سميرم .

  3.پنجمين  ميل  سنگي  بر روي تپه اي  طبيعي در مشرق سميرم  و در فاصله كيلو وجود دا شت كه آن نيز ا ندازه گيري و عكس برد اري شد . اين ميل مهم  زيارتگا ه مردم  حول وحوش بوده است .

  اما  شايد  يكي از بناهاي مهم تاريخي  بجا مانده در اطراف  سميرم قلعه سنگي يا دژ بهمن مي باشد لسترنج : شهر برك را قلعه كهن  بهمن قلمداد كرده است  و اين قلعه در يك مايلي جنوب شهر فرك قرا ر دارد  در اين صورت با  توجه به اين كه فرك در سه منزلي جنوب  خاوري دارا بگرد قرار دارد منطبق با قلعه سنگي سميرم نمي باشد اما در كتاب اقليم پارس آمده است  ”  كه اين قلعه بين راه كمه به سميرم در دَه كيلو متري جاده فرعي ازده حنا قرار دارد و شامل يك قلعه سنگي بزرگي در بالاي كوه مرتفعي مي باشد .”

  در كمر اين كوه كتيبه اي لايقرا ء ديده مي شود  و بالاي كوه دو حوض بزرگي كه در سنگ كنده شده بود وجود داشت  كه گويا مخازن آب ساكنين قلعه بوده است هر يك از اين مخازن سنگي داراي 11 متر  و طول 30/4 متر عمق  و30/3   عمق و13 عدد  پله بود كه طول هر كدام از پله ها 70 سانتيمتر  وعرض آنها  28 سا نتيمتر وبلندي هر يك 25 سا نتيمتر بود .در قله كوه كه  به نام دژ بهمن ناميده ميشود  بر روي 4ستون  سنگي كه در چهار طرف سطح فوقاني كوه قرار دارد  كتيبه هائي  برجسته وگود نقر شده است در صخره جنوب  شرقي در كنار سنگ نبشته اي  به خط پهلوي  ساساني حوضچه اي كنده شده  سنگ نبشته  به  خط پهلوي در پنج سطر و در كنار آن چند  سنگ نبشته ديگر به خط عربي ديده مي شود . در قله سنگي آثار وبقاياي صنا يع دستي به وفور مشاهده شده وبسياري از ساكنين محل شاهد استخر اج متعدد اين آثار از دل خاك منطقه  بوده اند . اگر چه نزولا ت آسماني وحوادث طبيعي سبب ناخوانا شد ن كتيبه ها وسنگ نبشته ها شده اند ولي يقينا” با بذل توجه خاص پرده از واقعيت هاي تاريخي محل بردا شته  خواهد شد . صرف نظر از قله سنگي مردم منطقه سميرم به  آثار تاريخي  متعلق  به ايران  باستان در نواحي ديگر منطقه ازجمله تخت سليمان اشاره مي كنند كه اين موضوع  بررسي هاي جامع تري ر ا طلب مي نمايد . يكي ا ز آثار تاريخي  به دست آمده در سميرم آتشدان سنگي مربوط به عهد هخامنشيان است . كه حكايت از قدمت تاريخ وتحول در زندگي مردم سميرم دارد . چنان كه پيشتر آمد با توجه به كمبود منابع و مآخذ  شرح  سوابق  و حوادث  و قدمت  سميرم در ازمنه بسيار گذشته كاري ، بس مشكل است اما شواهد وقرائن و اقوال چشم انداز روشني را مي گشايد  كه  با تلاش و امداد علوم مرتبط يقينا مي توان به نتايجي نائل آمده  و ابهامت سايه افكنده براين قسمت از تاريخ سميرم را روشن نمود .

   

   

      

   


  این مطلب تا کنون 50 بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ چهار شنبه 10 آبان 1391 [ گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها : سميرم ,تاريخ ,قلعه ,توجه ,سنگي ,آثار ,شهرستان سميرم ,قلعه سنگي ,قرار دارد ,آثار تاريخي  ,منطقه سميرم ,
  سميرم در پگاه تاريخ

پربازدیدترین مطالب

آمار امروز یکشنبه 2 مهر 1396

 • تعداد وبلاگ :55471
 • تعداد مطالب :148707
 • بازدید امروز :730196
 • بازدید داخلی :34131
 • کاربران حاضر :79
 • رباتهای جستجوگر:711
 • همه حاضرین :790

تگ های برتر